W.J. Matthews a'i Fab
Amdanom Ni
Ein Partneriaid
Ein Gwasanaethau

Dolenni
Map Safle

Ein Gwasanaethau
Cyfrifyddiaeth
Archwiliad statudol
TAW - cwblhau ffurflenni TAW ac anfon ar lein
Trethiant Personol
Cynlluniau Busnes a chyngor dechreuol
Gwasanaethau ysgrifenyddol ar gyfer cwmnïau
Gwasanaethau a chefnogaeth Cyflogres
Cyfrifon Cwmnïau a Threth Gorfforaeth
Ein Arbenigedd
Amaethyddiaeth
Proffesiwn Iechyd
Elusennau
Sut i Gysylltu â Ni
Ffôn:   01286 673 555
Ffacs: 01286 678 733
Ffurflen Gysylltu
Pobol y We - Dylunio Gwe Ymatebol
Hawlfraint © 2017  W. J. Matthews a'i Fab
EIN ARBENIGEDD  -  AMAETHYDDIAETH
W. J. Matthews & Son
W.J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
Archwiliwr Cofrestredig
Ymgynghorwyr Treth Siartredig
Ffôn - 01286 673555       Ffacs -  01286 678733
Partneriaid

B.O. Jones B.Sc., F.C.A.

D.A. Chidley B.Sc. (Econ),
F.C.A., C.T.A.

Mae amaethyddiaeth yn adran ble mae gennym arbenigedd.  Rydym wedi cael y pleser o weithredu ar ran nifer helaeth o ffermwyr a theuluoedd ffermwyr a hynny am dair a phedair cenhedlaeth.
Rydym yn ymfalchïo fod gennym y gallu i roi gwasanaeth
arbennig mewn llawer maes a bod gennym wybodaeth ynglŷn â:
  Cymhorthdal a dderbynnir gan ffermwyr


  Cyfathrach y ffermwyr gyda’r banciau


  Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â Lwfans Cyfalaf ar gael i ffermwyr


  Cymorth ynglŷn â phrynu neu werthu ffermydd a thiroedd
  Cynghori ynglŷn â chynllunio a dod ag aelodau o’r teulu i mewn i’r busnes


  Cynllunio etifeddiaeth a throsglwyddo fferm deuluol


  Cael deallusrwydd o werth stoc ar gyfer cyfrifon


  Delio gyda materion treth sydd yn ymwneud â ffermio fel cyfartalu elw ffermio a’r defnydd gorau o golledion
    ffermio
Ein Arbenigedd - Amaeth
ENGLISH
W. J. Matthews & Son