GWASANAETHAU
ENGLISH
Cyfrifyddiaeth
Byddwn yn sicrhau fod gennym ddealltwriaeth llawn o’ch busnes.  Byddwn yn delio gyda chadw eich llyfrau yn ôl eich gofynion ac yn trafod gyda chi sut orau i gadw llyfrau ar gyfer y busnes.

Byddwn yn eich cynghori yn y modd gorau i gwblhau cyfrifon a hefyd i gwblhau ffurflenni TAW.

Gallwn drafod gyda chi’r angen i gwblhau cyfrifon yn flynyddol a hefyd cyfrifon rheoli. 

Byddwn yn flynyddol yn cwblhau cyfrifon ar gyfer eich busnes ac yn cadw cyswllt agos gyda chi i sicrhau fod y cyfrifon yn rhoi golwg deg o dradio’r busnes am y cyfnod arbennig.
Archwiliad Statudol

Mae gennym yr arbenigedd proffesiynol sydd ei angen i gwblhau archwiliad statudol blynyddol yn ôl y gofynion ar gyfer cwmnïau cyfyngedig a hefyd ar gyfer elusennau.  Tra bod gennym y deallusrwydd sydd ei angen yn ôl y gofyn ofynion angenrheidiol yn ôl y gyfraith cymerwn y cyfle i sicrhau ein bod yn cydweithio yn agos er mwyn cyfoethogi eich busnes.  Byddwn yn ymdrechu i adnabod problemau a gallwn gymryd y cyfle i gynghori ynglŷn ag unrhyw welliannau y gallwn ei weld sydd ei angen ar y busnes.  Byddwn yn gweithio yn agos gyda chi er mwyn cael y canlyniadau gorau ar gyfer eich busnes.

Tra yn deall fod llawer yn ystyried fod cwblhau archwiliad blynyddol fel baich sydd yn gorfod cael ei ddioddef, byddwn yn ceisio bob amser wedyn i fod yn gefnogol, nid yn unig yn y modd yr ydym yn ymdrin â’r ymchwiliad ond hefyd yn cymryd y cyfle i fod o gymorth ar gyfer gweld os gellir gwella’r tradio ar gyfer y dyfodol.

TAW - cwblhau ffurflenni TAW ac anfon ar lein

Byddwn yn cydweithio yn agos gyda’n clientydd i sicrhau fod materion TAW ar gyfer y busnes mewn trefn.

Gallwn gynnig gwasanaeth o gwblhau llyfrau er mwyn bod yr wybodaeth ar gael i gwblhau ffurflenni TAW chwarterol..

Ar gyfer y clientydd hynny sydd yn mynd i ymdrin â chwblhau eich ffurflenni TAW gallwn gynnig gwasanaeth o anfon yr wybodaeth ar gyfer TAW ar lein i Gyllid a Thollau Em ar lein. 

Mae gennym yr arbenigedd i ddelio gyda materion TAW mwy cymhleth fel cwblhau ffurflenni TAW lle mae busnesau yn aml wedi eu heithrio.
Trethiant Personol

Gallwn ymdopi â phob agwedd o’r dreth yn cynnwys:

Treth Incwm a Threth Enillion  Cyfalaf

Byddwn yn delio gyda ffurflenni treth hunan asesiad ar gyfer partneriaethau ac unigolion.

Byddwn yn gweithio yn agos gyda’n clientydd i sicrhau fod yr oll o’r ffurflenni wedi eu cwblhau o fewn yr amser penodedig a hynny i sicrhau nad oes unrhyw ddirwyon yn codi am anfon ffurflenni treth i mewn yn hwyr.

Byddwn yn cydweithio yn agos gyda banciau, cymdeithasau adeiladu ac Ymgynghorydd Ariannol, Broceriaid Stoc a.y.y.b. i gael yr wybodaeth angenrheidiol ar gyfer cwblhau ffurflenni treth.


Byddwn yn cwblhau’r ffurflenni ac yn anfon y rhain i chi i’w hystyried ac os yn cytuno, eu harwyddo.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi faint o dreth fydd i’w dalu.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi ynglŷn ag unrhyw ffyrdd posib i leihau’r bil treth.

Os bydd i chi gael archwiliad gan Gyllid a Thollau EM i mewn i faterion treth yna byddwn o gymorth yn delio yn llawn gyda’r mater ar eich rhan.

Byddwn yn trafod gyda chi, nid yn unig materion yn ymwneud a Threth Incwm ond hefyd rhoi cyngor ynglŷn â Threth Enillion Cyfalaf.

Treth Etifeddiaeth

Gallwn gynnig gwasanaeth ardderchog ynglŷn â chynghori ynglŷn â Threth Etifeddiaeth.

Gallwn gynghori ynglŷn â materion sydd yn ymwneud â Phreswyliad a materion Domicile.
Cynllunio Busnes a Chychwyn Busnes

Rydym yn gweithio gyda’n clientydd i sicrhau ein bod yn cael dealltwriaeth llawn o’r busnes.  Rydym yn cynghori ein clientydd gyda’r cyngor gorau bosib fel nad ydynt yn gweithio yn groes i unrhyw Ddeddfwriaeth.

Rydym yn gweithio yn agos gyda’n clientydd a gyda’r banciau i sicrhau fod y busnesau yn gweithio er mwyn cael yr elw uchaf posib.

Rydym yn cwblhau Cynlluniau Busnes a Rhagolygon Llif Arian ar gyfer ein clientydd.

Gallwn gwblhau cyfrifon rheoli ar gyfer ein clientydd.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod bob amser ar gael ar gyfer clientydd er mwyn iddynt gael trafod yr hyn sydd ei angen ar gyfer rhedeg eu busnes.

Rydym yn cefnogi ein clientydd i edrych ymlaen i’r dyfodol wrth reoli eu busnes i sicrhau eu bod yn cael y canlyniadau tradio gorau ar gyfer y dyfodol ac i fod yn ymwybodol o unrhyw beryglon yn arbennig felly ynglŷn â materion treth.  Byddwn yn cefnogi busnesau ein clientydd ac yn eu cynghori ynglŷn â’r ffyrdd gorau ynglŷn a materion fel:
1.  Trafodaethau neu ohebiaeth gyda banciau.

2.  Cwblhau’r oll o ffurflenni Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol.

3.  Cwblhau ffurflenni TAW.

4.  Cymorth yn ôl y gofyn i greu cwmni a gwasanaethau ysgrifenyddol cwmni.

5.  Cwblhau rhagolygon llif arian.

6.  Anfon ceisiadau grantiau.

7.  Cymorth cyffredinol ynglŷn â chadw llyfrau TAW.

8. Cynlluniau ar gyfer treth a rhoi cyngor.
Gwasanaeth Ysgrifenyddol ar gyfer cwmnïau

Byddwn yn bod o gymorth i gwmni wrth iddynt gwblhau materion yn ymwneud â’u dyletswyddau statudol ynglŷn â gwaith ysgrifenyddol y cwmni.

Byddwn yn bod o gymorth ynglŷn â chwblhau ffurflenni blynyddol i’w hanfon i Dŷ’r Cwmnïau.

Byddwn yn sicrhau fod cwmnïau yn cyd-fynd â gwaith o gwblhau cyfrifon a’u hanfon i Gyllid a Thollau EM. Byddwn yn delio gyda newidiadau i Gyfarwyddwyr, Swyddfa Gofrestredig a newid mewn siarau a.y.y.b. ac yn anfon y ffurflenni angenrheidiol i Dŷ’r Cwmnïau.

Byddwn yn bod o gymorth ynglŷn â chwblhau llyfrau statudol.

Gallwn roi cyngor ynglŷn â materion yn ymwneud â Deddf Cwmnïau.
Gwasanaeth a chefnogaeth Cyflogres

Gallwn fod o gymorth wrth i chi weinyddu eich cyflogres gan gynnwys gwasanaeth llawn ar y mater yma.  Gyda chychwyn gwybodaeth amser gwir o’r 6ed Ebrill 2013 ymlaen mae’r gofynion ynglŷn â’r materion cyflogres wedi cynyddu yn sylweddol i gyflogwyr.


Mae gennym dîm arbenigol gall fod o gymorth i chi -
Cyfrifon Cwmnïau a Threth Gorfforaeth

Gallwn ymdrin â’r gofynion angenrheidiol sydd ar gwmniau i wneud adroddiadau.

Byddwn yn gweithio yn agos gyda’n clientydd i sicrhau fod y llyfrau a’r dogfennau yn cael eu cadw i gyd-fynd â’r Ddeddf Cwmnïau ac yn flynyddol byddwn yn cwblhau cyfrifon cwmnïau.  I wneud hyn byddwn yn cydweithio yn agos gyda’n clientydd i sicrhau bod y cyfrifon yn adlewyrchu tradio’r busnes.

Gallwn gynnig gwasanaeth i ddod a’r Dreth Gorfforaeth cyn ised a phosibl a sicrhau fod ein clientydd yn cyd-fynd gyda Ddeddfwriaeth Treth fel:
Rhoi cyngor ynglŷn â materion ar reolau cyflog lleiafswm:.

Gweinyddu materion PAYE, Yswiriant Gwladol, Tâl Salwch Statudol, Tâl Mamolaeth Statudol,Tâl gwyliau a.y.y.b

Byddwn yn anfon i chi’r talebion angenrheidiol wythnosol neu misol ar gyfer y rhai sydd yn cael eu cyflogi gennych.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi o’r symiau misol sydd i’w talu i Gyllid a Thollau EM.

Byddwn yn delio gyda materion sydd yn ymdrin â Chynllun Pensiwn y cwmni.

Byddwn yn gallu trafod gyda chi lefelau cyflog i’r gweithwyr.

Byddwn yn gallu rhoi cyngor ynglŷn â materion diswyddo a.y.y.b
Gallwn gynnig gwasanaeth proffesiynol i roi cyngor ar yr oll o agweddau ynglŷn â TAW fel enghraifft:
Cofrestru Gwirfoddol
Amseru cofrestru pan fo raid
Defnyddio cynllun graddfa fflat ar gyfer TAW
Newid strwythur y busnes neu newid mewn partneriaeth
I fod o gymorth pan mae Cyllid a Thollau EM yn dod i wneud ymweliad rheoli ar gyfer TAW.
Sicrhau eu bod yn cymryd llawn ddefnydd o Lwfansau Cyfalaf.

Gwneud defnydd gorau o golledion.

Cymryd mantais o unrhyw gyfleoedd mewn busnes arbennig.

Cwblhau Ffurflenni Treth Gorfforaeth ac anfon y rhain i Gyllid a Thollau EM ar lein.

Os bydd unrhyw ymchwiliad yn cael ei godi gan Gyllid a Thollau EM byddwn yn gweithredu ar ran ein cleintydd wrth drafod gyda’r Arolygwr Trethi.
W.J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
Archwiliwr Cofrestredig
Ymgynghorwyr Treth Siartredig
Partneriaid

B.O. Jones B.Sc., F.C.A.

D.A. Chidley B.Sc. (Econ),
F.C.A., C.T.A.
Ffôn:  01286 673555    Ffacs: 01286 678733
Mewngofnodi i docSAFE
Mewngofnodi