W.J. Matthews a'i Fab
Amdanom Ni
Ein Partneriaid
Ein Gwasanaethau

Dolenni
Map Safle

Ein Gwasanaethau
Cyfrifyddiaeth
Archwiliad statudol
TAW - cwblhau ffurflenni TAW ac anfon ar lein
Trethiant Personol
Cynlluniau Busnes a chyngor dechreuol
Gwasanaethau ysgrifenyddol ar gyfer cwmnïau
Gwasanaethau a chefnogaeth Cyflogres
Cyfrifon Cwmnïau a Threth Gorfforaeth
Ein Arbenigedd
Amaethyddiaeth
Proffesiwn Iechyd
Elusennau
Sut i Gysylltu â Ni
Ffôn:   01286 673 555
Ffacs: 01286 678 733
Ffurflen Gysylltu
Pobol y We - Dylunio Gwe Ymatebol
Hawlfraint © 2017  W. J. Matthews a'i Fab
EIN ARBENIGEDD  -  ELUSENNAU
W. J. Matthews & Son
W.J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
Archwiliwr Cofrestredig
Ymgynghorwyr Treth Siartredig
Ffôn - 01286 673555       Ffacs -  01286 678733
Partneriaid

B.O. Jones B.Sc., F.C.A.

D.A. Chidley B.Sc. (Econ),
F.C.A., C.T.A.

Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad yn rhoi cymorth i elusennau o wahanol maint gydag adnoddau mewnol yn ymestyn o ychydig filoedd i filiynau.

Mae’r sector elusennau yn ran bwysig o’r gymdeithas leol ac
yn amrywiol iawn.
Y gwasanaethau a ddarperir gennym ni:
  Cwblhau cyfrifon statudol sydd yn ufuddhau â’r Ddeddf Elusennau, Deddf Cwmniau os yn berthnasol a’r
    gofynion o’r Adroddiad o Ymarferiad Cymeradwyedig sydd wedi eu cyhoeddi gan y Comisiwn Elusennau.


  Rheoli archwiliad statudol ar y cyfrifon elusennol gydag incwm dros £500,000.


  Rheoli Arholiad Annibynnol  ble mae’r incwm dros £25,000 ac o dan y trothwy archwiliadol.


  Cymorth  gyda chasglu gwybodaeth gyllidol i’w cyflwyno yn y Ffurflen Flynyddol Elusennol i’r  Comisiwn
    Elusennau
Gall materion cyllidol ac ariannol elusennau fod yn gymhleth iawn, hyd yn oed i elusennau llai, gan eu bod yn gorfod ufuddhau â’r Ddeddf Elusennau, Deddf Cwmnïau os yn gorfforedig, a rheolau cyfrifo arbenigol sydd wedi cael eu mandadu  gan y Comisiwn Elusennau (Adroddiad o Ymarferiad Cymeradwyedig).  Byddwn yn gallu rhoi cymorth i glientydd ufuddhau â’r gofynion gohebu unigryw sydd yn wynebu elusennau.
Ein Arbenigedd - Elusennau
ENGLISH
W. J. Matthews & Son