W.J. Matthews a'i Fab
Amdanom Ni
Ein Partneriaid
Ein Gwasanaethau

Dolenni
Map Safle

Ein Gwasanaethau
Cyfrifyddiaeth
Archwiliad statudol
TAW - cwblhau ffurflenni TAW ac anfon ar lein
Trethiant Personol
Cynlluniau Busnes a chyngor dechreuol
Gwasanaethau ysgrifenyddol ar gyfer cwmnïau
Gwasanaethau a chefnogaeth Cyflogres
Cyfrifon Cwmnïau a Threth Gorfforaeth
Ein Arbenigedd
Amaethyddiaeth
Proffesiwn Iechyd
Elusennau
Sut i Gysylltu â Ni
Ffôn:   01286 673 555
Ffacs: 01286 678 733
Ffurflen Gysylltu
Pobol y We - Dylunio Gwe Ymatebol
Hawlfraint © 2017  W. J. Matthews a'i Fab
EIN ARBENIGEDD  -  PROFFESIWN IECHYD
W. J. Matthews & Son
W.J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
Archwiliwr Cofrestredig
Ymgynghorwyr Treth Siartredig
Ffôn - 01286 673555       Ffacs -  01286 678733
Partneriaid

B.O. Jones B.Sc., F.C.A.

D.A. Chidley B.Sc. (Econ),
F.C.A., C.T.A.

Yn hanesyddol bu partneriaid W J Matthews a’i Fab am flynyddoedd lawer yn Ysgrifenyddion Lleyg o’r Pwyllgor Meddygol Lleol (LMC). Mae ein clientydd o fewn y byd iechyd yn cael gwasanaeth y ddau bartner gyda llawer o’r gwaith yn cael ei wneud gan Mrs Catrin Newton sydd gyda phrofiad yn delio yn y maes o weithwyr proffesiynol o fewn y byd iechyd.
Ar hyn o bryd mae ein cleientiaid yn cynnwys:
  Deintyddion
  Optegyddion
  Meddygon Ymgynghorol mewn Ysbytai
•  Meddygon Teulu
Mae'r gwasanaeth a geir gennym yn:
  Cwblhau cyfrifon yn flynyddol.

  Cwblhau ffurflenni treth ar gyfer partneriaeth ac unigolion.

  Cwblhau ffurflenni blynyddol dan gynllun pensiwn yr NHS.

  Cwblhau ffurflenni TAW yn chwarterol sydd yn ymdrin ag incwm sydd wedi ei eithrio yn rhannol.

  Cwblhau amcangyfrifon o elw pensiynol ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

  Bod o gymorth ynglŷn â newid partneriaeth a rhoi cyngor ynglŷn â’r hyn sydd i fod mewn cytundebau
    partneriaeth.

  Rhoi cyngor ynglŷn â swm trethadwy sydd ar gael ynglŷn â chyfraniadau i gynllun pensiwn yr NHS yn
    flynyddol.
ENGLISH
Ein Arbenigedd - Y Proffesiwn Iechyd
W. J. Matthews & Son